Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Danh mục các công trình khoa học của giảng viên Khoa Lịch sử đã công bố trong năm học 2016-2017

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LỊCH SỬ ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM HỌC 2016-2017

 (Tính từ 8/2016 đến 7/2017)

 

 

STT

Tên tác giả Bộ môn Tên bài báo/Đề tài

Tên tạp chí/Hội thảo

1. TS Nguyễn Văn Dũng LSVN Lê Quý Đôn với việc nâng cao vị thế của Đại Việt trong quan hệ bang giao với nước ngoài Hội thảo khoa học kỷ niệm “290 năm ngày sinh Lê Quý Đôn”, UBND Tỉnh Thái Bình tổ chức, 8/2016, tr.383-391.
2. TS Nguyễn Văn Dũng LSVN Từ phong trào chống thuế đến khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục hội tại Quảng Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)”, Sở VHTT và DL Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ, Viện Sử học tổ chức, 9/2016, tr.239-247.
3. TS Nguyễn Văn Dũng LSVN Giáo dục ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1989-2009) Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế  Việt Nam học lần thứ 5, Hà Nội, ngày 15 – 18/12/2016
4. TS Trần Thị Thu Hà LSVN Biển Đông trong chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 9 (46), ISSN 0866-7314, tr.54-60, tháng 9/2016.
5. TS. Trần Thị Thu Hà LSVN Từ lập trường trung lập đến chính sách can dự vào vấn đề trên Biển Đông của Mỹ Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 5 (41), ISSN 0866-7314, tháng 5/2017.
6. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Vai trò tiên phong của Hòa thượng Khánh Hòa trong phong trào chấn hung Phật giáo ở Việt Nam trong những năm 1920-1945 qua tài liệu lưu trữ Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 9&10, tháng 12/2016, tr 61-67
7. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Nghiên cứu đời sống tôn giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Trường hợp Hội Phật giáo Bắc kỳ qua tài lieuj lưu trữ tại Pháp và Việt Nam Hội thảo “Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đai – Giá trị và khả năng tiếp cận”, Đại học KHXH NV và trường Đại học Aix-Marseille phối hợp tổ chức, Hà Nội, tháng 10/2016
8. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Tài liệu lưu trữ về phong trào chấn hung Phật giáo ở Việt Nam trong những năm 1930-1945: giá trị và khả năng tiếp cận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam”, Viện Nghiên cứu tôn giáo và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2017, tr. 299-311
9. TS. Ninh Thị Sinh

 

(viết chung)

LSVN Sự ra đời của Hội Nghiên cứu Phật học Nam kỳ Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam”, Viện Nghiên cứu tôn giáo và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp tổ chức, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2017, tr. 264-270.
10. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Etre bouddhiste dans la première moitié du XXe siècle Hội thảo khoa học quốc tế Congrès Asie 2017, Paris, 26-28/6/2017
11. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Le rôle des nonnes bouddhistes dans le mouvement de rénovation bouddhique du Tonkin Hội thảo khoa học quốc tế Congrès Asie 2017, Paris, 26-28/6/2017
12. TS. Ninh Thị Sinh LSVN Sự ra đời và hoạt động của Hội Phật giáo Bắc kỳ (1934-1945) Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, C.2015.29, Đã nghiệm thu, tháng 12/2016

 

 

13. TS. Chu Thị Thu Thủy LSVN Thương mại tỉnh Hải Dương giai đoạn 1931 – 1940 qua tư liệu lưu trữ Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 11 (48), ISSN 0866-7314, tr.70-77, tháng 11/2016.
14. TS. Chu Thị Thu Thủy LSVN Nội thương Bắc Kỳ giai đoạn 1939 – 1945 Đề tài cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số C.2016.06, đã nghiệm thu tháng 05/2017 đạt loại Tốt
15. CN Trần Anh Đức LSVN Một số nhận định về vua Duy Tân qua cuộc vận động khởi nghĩa chống Pháp 1916 tại Trung Kỳ Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)”, Sở VHTT và DL Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ, Viện Sử học tổ chức, 9/2016, tr.523-529.
16. CN Trần Anh Đức LSVN Vai trò của một số tổ chức quốc tế trong thế kỉ XX thông qua sự kiện lịch sử tiêu biểu Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, số 44, tháng 8/2016, tr.99-108.
17. CN Trần Anh Đức LSVN Đặc điểm xã hội của Hồi quốc Malacca qua “Truyện sử Melayu” Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: “Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”, Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tổ chức, tháng 9/2016, tr.56-61.
18. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung LSTG Văn hóa của người Việt ở Lào thời Pháp thuộc (1893 – 1945) Hội thảo quốc tế “Văn hoá và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”, Tuyên Quang 9/2016
19. ThS Nguyễn Thị Nga LSTG Chính sách của Cộng hòa Liên bang Đức đối với khu vực Nam Á đầu thế kỉ 21 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 10, năm 2016, tr.27-33.
20. ThS Nguyễn Thị Nga LSTG Quan hệ Việt Nam – CHLB Đức giai đoạn 1990 – 2015 Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016. Nghiệm thu tháng 5/2017. Mã số C.2016.05
21. ThS Nguyễn Thị Bích LSTG Học thuyết Monroe và quá trình triển khai tại khu vực Mỹ Latinh (1823 -1918) Đề tài cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số C.2015.28
22. ThS Nguyễn Thị Bích LSTG Những nhân tố thúc đẩy sự ra đời học thuyết Monroe trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ đầu thế XIX Hội thảo khoa học Các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, NXB Đại học thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2016, p1578-1585
23. ThS Nguyễn Thị Bích LSTG Học thuyết “Sứ mệnh bành trướng” cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở châu Á nửa sau thế kỷ XIX Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 12/2016, trang 48-53
24. ThS Nguyễn Văn Vinh LSTG “Tơ lụa đổi bạc”: Bồ Đào Nha trên tuyến thương mại Macao-Nagasaki thế kỷ XVI-XVII Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 7/2016, tr.50-61
25. ThS Nguyễn Văn Vinh LSTG Hoạt động buôn bán nô lệ da đen của thực dân Anh trong giai đoạn 1660-1807 Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 9/2016, tr.33-41.
26. ThS Nguyễn Văn Vinh LSTG Hoạt động buôn bán nô lệ da đen của Anh từ châu Phi sang châu Mỹ (1660-1807) Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1/2017, tr.28-40
27. ThS Nguyễn Văn Vinh LSTG Công ty Đông Ấn Pháp và chiến lược thương mại ở phương Đông thế kỷ XVII Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4/2017, tr.41-52
28. ThS Ninh Thị Hạnh PPDHLS Vận dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 – 1884 Sách: “Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, Nxb. Lý luận Chính trị, H. 2016.
29. ThS Ninh Thị Hạnh PPDHLS Thiết kế và triển khai bài dạy môn Lịch sử ở trường THPT với sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội 2, số 42/2016, tr. 124 – 130.
30. ThS Ninh Thị Hạnh PPDHLS Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, Hà Nội, 2016
31. ThS Hoàng Thị Nga PPDHLS Không gian Hollywood trong lớp học Lịch sử qua khảo sát phim về Chiến tranh Việt Nam            Hội thảo Khoa học các trường Sư phạm Toàn quốc 2016, Hồ Chí Minh, ngày 24 – 25/10/2016
32. ThS Hoàng Thị Nga PPDHLS Giáo dục môi trường trong Sách giáo khoa: Nhìn từ kinh nghiệm của CHLB Đức đến khả năng vận dụng ở Việt Nam Tóm tắt Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế  Việt Nam học lần thứ 5, Hà Nội, ngày 15 – 18/12/2016

Tổng số có 32 công trình, trong đó:

– 12 bài báo đăng trên tạp chí khoa học

– 15 bài báo tham dự Hội thảo khoa hoc

– 04 đề tài cấp cơ sở

– 01 sách

Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421