Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Lịch sử đã công bố trong năm học 2017-2018

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LỊCH SỬ ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM HỌC 2017-2018

 (Tính từ 8/2017 đến 7/2018)

 

STT

Tên tác giả Bộ môn Tên công trình

Tên tạp chí/Hội thảo/Nxb

1

TS Nguyễn Văn Dũng LSVN

Sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế: thành tựu và vấn đề đặt ra

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức, tập 2, tr.290-299.

2

TS Nguyễn Văn Dũng LSVN

Vai trò của Đoàn Thanh niên trong phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông hiện nay

Tạp chí Báo cáo viên, số 3-2018, tr.5-9.

3

TS Nguyễn Văn Dũng (chủ biên), TS Bùi Ngọc Thạch, TS Trần Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS Chu Thị Thu Thủy, CN Trần Anh Đức LSVN, LSTG

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: 50 năm thành lập, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1967 – 2017)

Nxb Chính trị quốc gia.

 

Chỉ số ISBN: 978-604-57-3668-5

4

Trần Anh Đức LSVN

Một số đặc điểm xã hội của Vương quốc Malacca

Tạp chí Khoa học trường ĐHSP HN2, số 52, 3/2018

5

Trần Anh Đức (viết chung) LSVN

ASEAN trong chính sách an ninh – quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 1991 – 2017

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2018.

6

Trần Anh Đức LSVN

“Cách mạng tháng Mười Nga” trong chương trình giảng dạy lịch sử của một số trường Đại học Sư phạm hiện nay: Những vấn đề đặt ra

Sách bản điện tử “Cách mạng tháng Mười Nga: Nghiên cứu và giảng dạy”, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2017, ISBN: 978-604-958-083-3.

7

Trần Anh Đức LSVN

Ấn Độ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương và tác động tới Việt Nam

 

 

Sách “Chính trị – xã hội trong thời kì hội nhập: Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, Nxb Lao động xã hội, 2017, ISBN: 978-604-65-3201-9

8

Trần Anh Đức LSVN

ASEAN trong chính sách an ninh – quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 1991 – 2017

 

 

Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học Quốc tế “ASEAN: 50 năm hội nhập và phát triển”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, Hà Nội, 9/2017.

 

 

9

Trần Anh Đức LSVN

Bài luận lịch sử: Một số yêu cầu cơ bản (Tham chiếu từ quy chuẩn của một số Đại học tại Hoa Kỳ)

Kỷ yếu bản điện tử tại Hội thảo “Liêm chính học thuật: Các tiêu chuẩn và biện pháp đảm bảo”, Viện Chính sách công và Pháp luật, Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 12/2017.

10

Trần Anh Đức LSVN

Sáng kiến “Vành đai Con đường” của Trung Quốc giai đoạn 2013 – 2017: Cơ hội và thách thức (Nhìn từ khu vực Đông Nam Á)

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ X, trường ĐHSP Hà Nội 2, tháng 5/2018

11

Trần Anh Đức

 

(viết chung)

LSVN

Trật tự Vienna nhìn từ lí thuyết trật tự trong quan hệ quốc tế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ X, trường ĐHSP Hà Nội 2, tháng 5/2018

12

Cao Thị Vân LSTG

The Characters of the Cochin-China’s Trade with Singapore, c.1820-1847

Presented at the 4th CoHASS

 

Graduate Conference, Nanyang

Technological University, 3/2018

13

Cao Thị Vân LSTG

The role of “Qing men” in Cochin-China’s Trade with Singapore, 1820-1847

Presented at the Vietnam-China

 

relations: the past, the present,

and the future, Sun Yat-sen

University, Guangzhou, China,

5/2018

14

Ninh Thị Hạnh PPDHLS

Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN,  Vol 33 No 2,Published Jun 22, 2017 (DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4090)

15

Ninh Thị Hạnh

 

(viết chung)

PPDHLS

Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

Sách, Nxb Giáo dục Việt Nam, H. 2017

16

Ninh Thị Hạnh PPDHLS

Hệ thống học liệu điện tử quốc gia cho môn Lịch sử của Australia và một vài kinh nghiệm cho Việt Nam

Hội thảo Khoa học Quốc tế, Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Nxb ĐHQG, Hà Nội, H. 2017, ISBN: 9786046299769

17

Ninh Thị Hạnh

 

(viết chung)

PPDH

Giáo viên Lịch sử và Tranh biếm họa trong sách giáo khoa – Nhìn từ kinh nghiệm của nước Đức và nước Úc

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 12/2017

18

Nguyễn Thị Tuyết Nhung LSTG

Sự hình thành các tổ chức cộng sản người Việt ở Lào những năm 30 của thế kỉ XX và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay

Sách “Chính trị – xã hội trong thời kì hội nhập: Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, Nxb Lao động xã hội, 2017, ISBN: 978-604-65-3201-9

19

Nguyễn Thị Tuyết Nhung LSTG

Chính sách tuyển mộ lính khố xanh, khố đỏ người Việt sang Lào của chính quyền thực dân Pháp

 

 

 

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2/2018

20

Ninh Thị Sinh LSVN

 Hoạt động quốc tế của Hội Phật giáo Bắc kì trong phong trào chấn hưng Phật giáo những năm 1934-1945

 

 

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế, “Việt Nam-Giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông”, Nxb Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2017, tr.555-568.

 

21

Ninh Thị Sinh LSVN

Tư tưởng nhập thế trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc kì (1934-1945)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”, Ninh Bình, 12-2017.

22

Ninh Thị Sinh LSVN

Dương Bá Trạc (1884-1944), một trí thức tiến bộ trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc kỳ (1934-1945)

Tạp chí Từ Quang, 5/2018, tr 110-118.

23

Ninh Thị Sinh LSVN

Echanges culturels Franco-Vietnamiens dans le domaine religieux. Le cas de l’Association bouddhique du Tonkin (1934-1945) [Giao lưu văn hóa Pháp-Việt trong lĩnh vực tôn giáo. Trường hợp Hội Phật giáo Bắc kì (1934-1945)]

Báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc tế « Giao lưu văn hóa Việt-Pháp: Thành tựu và triển vọng » (Echanges culturels franco-vietnamiens: réalisations et perspectives), Đại học Sư phạm Hà Nội, 16-17/4/2018.

 

 

24

Ninh Thị Sinh

 

(tham gia dịch)

LSVN

Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hóa

Le Vietnam. Une histoire de transferts culturels

Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 4/2018.

25

Hoàng Thị Nga

 

(viết chung)

PPDHLS

Đổi mới và hiện đại hóa Chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

Sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2017

26

Hoàng Thị Nga PPDHLS

Đa dạng nguồn sử liệu với các quan điểm khác nhau trong sách giáo khoa lịch sử – Một nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn từ CHLB Đức

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa”, Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 12/2017

27

Hoàng Thị Nga PPDHLS

The Vietnamese Women’s representation in war Films: A Comparison in Gender stereotypes from American and Vietnamese Perspectives

Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế SEASIA 2017 “Unity in Diversity: Transgressive Southeast Asia, Bangkok, Thái Lan,  ngày 16 – 17/12/2017

 

 

28

Hoàng Thị Nga

 

(viết chung)

PPDHLS

Giáo viên Lịch sử và Tranh biếm họa trong sách giáo khoa – Nhìn từ kinh nghiệm của nước Đức và nước Úc

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tháng 12/2017

 

 

29

Nguyễn Thị Bích

 

(đồng chủ biên)

LSTG

Lịch sử thế giới cận đại

Tập bài giảng, Lưu hành nội bộ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (2017)

30

Nguyễn Thị Bích LSTG

Tư duy phê phán trong nghiên cứu lịch sử – trường hợp đánh giá về giai đoạn Nội chiến vàTái thiết trong Lịch sử nước Mỹ (1861-1877)

Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, p 692 – p700,Tháng 12/2017

31

Nguyễn Thị Bích LSTG

Những nhân tố tác động đến quá trình Tái thiết nước Mỹ sau Nội chiến (1863 – 1877)

Tạp chí Khoa học Đại học Sư

 

phạm Hà Nội, số 1/2018

32

Trần Thị Thu Hà

 

(chủ biên)

LSVN

Vương quốc cổ Champa, Phù Nam

 

Tập bài giảng, Lưu hành nội bộ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (2017)

33

Trần Thị Thu Hà LSVN

Chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc và phản ứng của các nước ASEAN.

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 11/2017 (41), ISSN 0866-7314, tr.25-32.

 

 

34

Trần Thị Thu Hà

 

(chủ biên)

LSVN

Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ – Trung Quốc từ năm 1991 đến năm 2015

Sách tham khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4/2018. Chỉ  số ISBN 978-604-968-137-0

 

 

35

Trần Thị Thu Hà

 

(chủ nhiệm)

LSVN

Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ – Trung Quốc từ năm 1991 đến năm 2015

Đề tài cấp Bộ, nghiệm thu năm

 

2018.

36

Chu Thị Thu Thủy LSVN

Tác động của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2007 – 2017

Sách “Chính trị – xã hội trong thời kì hội nhập: Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, Nxb Lao động xã hội, 2017, ISBN: 978-604-65-3201-9

37

Chu Thị Thu Thủy

 

(chủ biên)

LSVN

Cơ cấu kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 – 1945)

Tập bài giảng, Lưu hành nội bộ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (2017)

38

Nguyễn Thị Nga

 

(Đồng chủ biên)

LSTG

Lịch sử thế giới cận đại

Tập bài giảng, Lưu hành nội bộ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (2017)

39

Nguyễn Thị Nga LSTG

Sử dụng kĩ thuật “xếp kim cương nhằm phát triển tư duy của người học trong dại học lịch sử thế giới

Hội thảo khoa học kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường ĐHSP Hà Nội 2, Khoa Lịch sử.

40

Nguyễn Văn Vinh LSTG

Công ty Đông Ấn Pháp và chiến lược thương mại ở phương Đông trong thế kỷ XVII

Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 12/2017, tr.60-73.

41

Nguyễn Văn Vinh LSTG

Thương nhân phương Tây ở vương quốc Xiêm thế kỷ XVII

Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 4/2018, tr.25-34.

42

Nguyễn Văn Vinh – Hoàng Anh Tuấn LSTG

Về hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở Miến Điện thế kỷ XVII

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3/2018, tr.22-29

43

Nguyễn Văn Vinh – Hoàng Anh Tuấn LSTG

Cạnh tranh thương mại Anh-Hà Lan ở vùng quần đảo hương liệu Đông Nam Á thế kỷ XVII

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 4/2018, tr.33-41

 

 

 

44

Nguyễn Văn Nam LSVN

Hậu quả bom mìn của Mĩ sau chiến tranh Việt Nam qua nghiên cứu địa bàn tỉnh Quảng Trị (1975-2010)

Hội thảo Khoa học quốc tế “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 12/2017, tr.717-726.

45

Chu Ngọc Quỳnh

 

(viết chung)

PPDH

Sử dụng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, Tập 33, Số 3, 2017 (tr.71-77)

46

Đặng Thị Thùy Dung PPDH

Vận dụng thuyết Đa trí tuệ trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường Trung học Phổ thông

Hội thào Khoa học Quốc tế: “Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa“, Đại học Sư phạm hà Nội, 2017

 

Bài viết khác

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học trong kỉ nguyên số”

Thực hiện nhiệm vụ của đề tài KHCN cấp Bộ, Hội thảo “Dạy kĩ năng tư duy trong môn Lịch sử: định hướng dạy học

26/07/2023

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở “Trí thức và Phong trào Chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX” của TS Ninh Thị Sinh

Sau một quá trình triển khai nghiên cứu, vào hồi 9h00 ngày 14/7/2023, đề tài khoa học công nghệ ưu tiên thực hiện cấp cơ

25/07/2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Chúc mừng Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Lịch sử năm học 2022 – 2023 đã diễn ra thành công rực rỡ!

21/05/2023

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Lịch sử

9h00 ngày 06/5/2022, 2 sinh viên Khoa Lịch sử là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Hằng (K44-SPLS) đã nghiệm thu đề tài “Dịch

06/05/2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Khoa Lịch sử tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Vào 8h00 sáng ngày 29/4/2022, Khoa Lịch sử đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.

04/05/2022

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của TS. Thân Thị Huyền

8h30 ngày 15/4/2022, TS. Thân Thị Huyền (chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở “Thiết

16/04/2022

0978527421