Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0949232363
khoalichsu@hpu2.edu.vn

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC


PGS.TS Đỗ Thị Mùi

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1968
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: PGS.TS
 • Chuyên ngành: Địa lý
 • ĐT: 0989783218
 • Email: dothimui@hpu2.edu.vn


GVC. TS Nguyễn Văn Minh

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1977
 • Nơi sinh: Nghệ An
 • Học vị: GVC.TS
 • Chuyên ngành: Địa lý
 • ĐT: 0948819507
 • Email: nguyenvanminh@hpu2.edu.vn


PGS.TS Phạm Văn Lực

 • Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp
 • Sinh năm: 1962
 • Nơi sinh: Hưng Yên
 • Học vị: PGS. Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0948518889
 • Email: pvldhsphn2@gmail.com

GVC.TS Nguyễn Văn Dũng

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính, Trưởng khoa
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0987.002.279
 • Email: nguyenvandung@hpu2.edu.vn

GVC. TS Ninh Thị Sinh

 • Vị trí công tác: Giảng viên, Phó Trưởng khoa
 • Sinh năm: 1986
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0904.838.411
 • Email: ninhthisinh@hpu2.edu.vn

 

TS Thân Thị Huyền

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1987
 • Nơi sinh: Bắc Giang
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Địa lý học
 • ĐT: 0904021083
 • Email: thanthihuyen@hpu2.edu.vn


TS Nguyễn Thị Bích

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1988
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 0984.289.020
 • Email: nguyenthibich@hpu2.edu.vn


ThS Phan Thị Thúy Châm

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1989
 • Nơi sinh: Hưng Yên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Lịch sử
 • ĐT: 0987054303
 • Email: phanthithuycham@hpu2.edu.vn


ThS Đặng Thị Thùy Dung

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1994
 • Nơi sinh: Phú Thọ
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử
 • ĐT: 0975.01.9494
 • Email: dangthithuydung@hpu2.edu.vn


GVC.TS Trần Thị Thu Hà

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1986
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 0949.232.363
 • Email: tranthithuha@hpu2.edu.vn


GVC.TS Ninh Thị Hạnh

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên, Trưởng BM LL&PPDHLS
 • Sinh năm: 1988
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Lịch sử
 • ĐT: 0973.463.919
 • Email: ninhthihanh@hpu2.edu.vn

 

TS Nguyễn Thùy Linh

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1991
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiễn sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0396010268
 • Email: nguyenthuylinh@hpu2.edu.vn


ThS Nguyễn Văn Nam

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1987
 • Nơi sinh: Bắc Ninh
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 01688602404
 • Email: nguyenvannam@hpu2.edu.vn


GVC. TS Nguyễn Thị Nga

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính, CTCĐ Khoa
 • Sinh năm: 1986
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 0973025007
 • Email: nguyenthinga@hpu2.edu.vn

 

GVC.TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên, Trưởng bộ môn
 • Sinh năm: 1984
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT: 01663367268
 • Email: nguyenthituyetnhung@hpu2.edu.vn

 

TS Chu Ngọc Quỳnh

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1991
 • Nơi sinh: Lạng Sơn
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lí luận & PPDH Lịch sử
 • ĐT: 0983.286.693
 • Email: chungocquynh@hpu2.edu.vn


GVC.TS Chu Thị Thu Thủy

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1985
 • Nơi sinh: Hải Dương
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 • ĐT: 0988.831.119
 • Email: chuthithuthuy@hpu2.edu.vn


ThS Hoàng Thị Thu Thủy

 

 • Vị trí công tác: Trợ lý Giáo vụ
 • Sinh năm: 1986
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
 • ĐT: 0976.586.016
 • Email: hoangthithuthuy@hpu2.edu.vn


TS Cao Thị Vân

 

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1989
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
 • ĐT:
 • Email: caothivan@hpu2.edu.vn
 

 

Bài viết khác

0976.586.016